جادویی کمان

اَلو!… سلام قهرمان‌”آرش”
کویاَ نههَ تی جادویی کمان؟!
خیال کونم می پوشتِ جاَ وارگاده‌ناَ ولی-
“ناصرالدین شا”،به چنگاَدا زمینانِ رِه-
فاکشِئن نتانم اونی آب ِ‌اَنگاره’
هَنی‌ واَسی بدن‌سازی باشگایاناُ، جَه دور
ماهی اِی‌دفا نیگا کونم می بازو قورصاَ بَه
بیدین حلالِ شیربوخورده ایرانی زای!
نتانم اَ اِی وج کاغذ ِ سر
کیتاب نخواندانِ رِه بینیویسم چُتو تی کمان‌کشی
تورانناَ جَه اَمِه وطن دَترانِه-
تی قشنگ ِ ناماُ، اَمِه دیلِ مِئن بکاشت!
بد نیه بدانی اَ هسته‌ای دَکش‌فاکش ِ دورون
شاید آمریکا مَره’ به اویاَ فارسَه‌ایم کی تو-
دوواردِه کمان فاکشی بلا می‌سر!
من تی وَر دَس بِئسم-
تیر کَفِه واشنگتن!
می سر حیساب بوکون تی جانگی!…

 

گیلکی‌ شُخی‌شعر
کتاب “اَلو…!؟”
محسن آریاپاد

 

منبع: کانال گیله برازه

یک پاسخ ارائه کنید