جان شورا

گیله قصه – جان شورا

گیله قصه : اولین گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: جان شورا

جه مجموعه ساغرزأنی

نیویشتن کس(نویسنده): پرویز فکرآزاد

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب: خو دوماغه فینَ فاکشه و سیگارا ایتا پیله پوک زنه و دودَ نیمیزگیری فاده بیرون. ایجورکی نخایه دودَ ایذره، حرامَ کونه!

– کبلایی مگر ترا پول فانده پسر؟

یک پاسخ ارائه کنید