جوکول

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: جوکول

نیویشتن کس(نویسنده): محمدعلی تیزرو سیاهکلی

 ایجرأ: کامران تیزرو سیاهکلی

لهجه : سیاهکل

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

دورهٔ ئ خأُن خأُنی بؤ.

آؤ خوُ شکی بگی تهٔ بؤ.

مردومهٔ بیجأرؤن هممهٔ بترکستئبو یؤ خألهٔ خألهٔ بوبؤ بو. برنجؤن هممهٔ هؤ شی سر ژأرأ بؤبؤن.

یتتهٔ مردأی گ اونهٔ نؤم تقی بؤ خؤ پیٖٖش فیکر کؤنهٔ گ بوشؤن اربأبهٔ ورجی خؤ دردهٔ دیلهٔ بوگؤئ شأید اونهٔ دیل بسؤت ایمسأل یهٔ مینئی مرهٔ تخفیف بدأ ،خؤ سهمهٔ مرأجی هأ نهٔ گیت..

یک پاسخ ارائه کنید