حسن گاز

ماجرای حسن گاز خیلی شیرینه-عبرت انگیز هم عی سه.(هست). فقط یک شرط داره –شومان اگر تصمیم بی گیفتایید-ازاون باخبر بوبوهید باید یک مقداری صبروحوصله خرج بدهید-ازالان شومه مرا طی بوکونم-اگر نصف ونیمه بخوانید –هیچ نتیجه ایی عاید شومان نوبوهه(نمیشه)..کمی حوصله بخرج بدهید-وبدقت اونه ماجرا یا دنبال بوکونید-اگرسرآخر شومرا-خوش نامو…پای من….؟1

حسن گاز ازاول عی تا گیله مرد جوان شریفی بو اما ازروزی که هزارتا کورد کمری بوبو-واون خوگواهینامه پایه یکا فاگیفید ودکفت به جاده-کم کم متقلب بیرون بامو-وروز بروز هم بدترا بو.. تااینکه بد جوری پا بوخورد-مگر شومان نانید کی آدم زرنگ از کمر دکفه تله درون..؟

ازموقعی که حسن گاز خوگواهینامه فاگیفیت- به عا-اسم مشهور بوبو. خودش عی روز آمی ره تعریف بوکود-کی خودم با 15 تا از گیله مردان میانسال عی تا اتوبوس -بی هایی ما(خریدیم) -شریک-وباهم قول وقرار -بنا یی ما-(گذاشتیم) کی هیچ کس از ماجرایه شراکت باخبر نبوها(نشود)-حتی خوشانه زن وبچه.چون هرکس- بی شناوه-آمان 17تا-شریکما-آمی آبرو شویا…؟!

همه قبول بوکودیما-باهم دست ابوالفضلی فاداعیما –(دادیم)…ازقضا هر17نفر عی تا جه عی تا-ندید بدید تر؟! سرویس اولی ازگاراژشیشه رشت مسافر سوارا کودیما برای تهران—-غیرازمن وکمک راننده اون15نفر –هم به بهانه اینکی–خوشانم شمه مرا -بایی ما-تهرانا –بدی نما-صاحب اتوبوس بوعان(شدن)چه کیفی داره….وخوشانه دیل تهرانه واسی لک بزه یا-هر15نفردیگر سوارا بوستانه-13مسافر دیگر هم سوارا کودیما(کردیم) -یاعلی بطرف تهران.سرویس اول رفت وبرگشت به خیروخوشی بگذشتا –وقتی فارسیما روستا-هر۱۶نفرردیف صف دبستابودا(بسته بودند)-کی خوشانه حق شراکتا فاگیردا(بگیرند)-هرچی بوگفتاما-اجازه بدیدا-من -چندتا سرویس تنهایی بوشمه –بایما-پول ویشتر جمعا بوخا(بشه)-هیچکی زیر بار نوشویا..؟ هرکس به بهانه خرج ومخارج زندگی ومریضی خو زاک–خوپیر وخو-برار-گرفتاریهای جوراجور-می جیبا خالیا کودانه—-تصمیم بیگیفتام سرویس دوم بیخبر قاچ دخما(جیم بشم) بوشما-هیچ کسا خبرا-نوکونما….اما ساعت 4صبح وقتی از خانه حرکت بوکوداما-فارسما-بقعه ور-وسط آبادی –بیداما-هر15نفر –بقعه پالی(کنار) خو-رافا(منتظر)-عی سادا(هستند)*ناچارا” هما-سوارا کوداما(کردم)

**********

تاخود رشت اوشانه فلسفه ببافتما -کی شومان نوا-می مرا باییدا تهران تا من بتانم-لااقل سی تا مسافر بزنما-اما هیچکی زیر بار نوشویا…همه گوفتی دیا(میگفتند)..هتو خوبا-خوشانه طمعا-زیاد نیا…. ؟!خلاصه هف هش بار –همه موی دماغ من بود-تا اینکه عی روز-ازرشت حرکت بوکودیما –فارسیما(رسیدیم) رودبار توقف بوکودما –هرکس هرچی لازیم داره –بیهنا-یا چایی بوخورا -دستشویی بوشا….بعداز نیم ساعت توقف به طرف منجیل حرکت بوکودیما…طبق معمول-17نفر شریکان بیما(بودیم)-با17تا یم- مسافر…چون سه نفرم-قاچاقی بوفه سوارا کودا بوما……..؟!

آقا شیمی چشم روز بدا نیدینا-گردنه اولا کی ردا بوستیما-هرچی پا به ترمز بزاما-بیداما-ترمزنی گیرا ….خورنگ بوبویا عینه زردچوبه-با سروصدا بوگوفتاما-اوهوی شریکان-ترمز نارما-دوسه نفر که خوفتابودا-سه بالا(3متر)-ازخواب بجستادا؟1خوسر تشر بزاداچیا؟!-

ترمز ناری یا به امان چی؟!عی نفر واپرسی یا-ترمز چی اسا-اصلا”؟! با غیض بوگوفتاما-توچی گویی یا برار-ترمز نانی چی عی سه؟!

یعنی ماشینا-نتانما-بدارما!!دوسه نفر بوگوفتادا-توکی هسا رودبار بداشتیشا- د-چیره-خا یی یا(میخواهی)-بداری یا-دوسه نفرم بوگفتاد ا-چی بهتر کی نی سا….بدابوشا-زود فارسیما تهران-خلاصه کرا بوگو بیشتاو(گفت وشنود) کودیمیا…خو-جانم ازترس پرکسیا(میلرزید)—سر پیچان باید نیش ترمز بزابی میا(میزدم)-سرعتا-کمی کندا کودیمیا-بعد پیچا وای یما-؟! —عی تا تریلرم می- جلو دوبا(بود)…اون نیش ترمز بزه یا(زد)- من ترمز ناشتی میا-صاف جوکوفتاما(افتاد) -اونه عقبا…اون به خو-راه ادامه بدایا-ولی آمی اتوبوس بچرخسا- صاف بوشو یا ته دره؟!تی چوم روز بد- نی دی نا-(نبیند)چی دره -ارتفاعش 50مترم ویشتر؟!بمحض اینکه اتوبوس از شانه خاکی خارجا بوستا (شد)–من کی ازکی-درپاس وپنجه(ازخداخواسته) بوما -درب سمت راننده یا بازا کودما-مرا پرتا کودامه بیرون.. چهارچنگالی بچس بستاما(چسبیدم)-عی تا کتل خاکی یا(کلوخ بزرگ)… بقیه شریکان با 17تا مسافرو کمک راننده –همراه اتوبوس تشریف -بوبوردادا- ته دره … می پا زانوسر ایزه پوسکلاشا(زخم سطحی) بوستابو-با زخمی ناچیز-ویراشتاما می جاسر بیناشتاما-(نشستم)شماره بوکوداما-اتوبوس کی به سلامت فارسه یا ته دره….

.وقتی اتوبوس ته دره فارسی یا-به عی تا-تیکه سنگ خارای بزرگ برخورد بوکودا-دوسه تا معلق دیگرم اویا بزایا-هرچی آدم سالمم اونه درون دوبا-ازدر وپنجره پرتا بوستانا-بیرون وحسابی خورد وخاکشیر بوبادا…..؟!

من خدا را شکربوکوداما-کی سالم بمانستاما(مانده ام)-می پشت وپالی–خاکا بتکانداما=نم نمک راه دکفتاما به طرف ته دره…. ؟!

وقتی فارستاما ماشینه کنار کی چهار چرخ هوا بویا-تی چوم روز بد نیدانه-عینه صحرای کربلا-سرو دست وپا-بی داما-کی از جا-کنده بوبوستابو-غیر زا –مغز واستخوان کی تیکه تیکه بو… می دیل درون بوگفتاما-خدایا تی مصلحتا –شکر-صددرصد-اشان یک جرم وگناهی مرتکب بوبوستادا-به سزای عمل خودشان برسادا-وگرنه چیره از می دماغ -عی توکه(یکقطره)-خون نامویا—-چندتا هم زاک وزوک وپسر –بچه ونوجوان اوشانه میان –دوبا.

..می دیل یک کم اوشانه بوسوختا….؟!ولی خوب وقتی پدرومادر زنده نمانده!؟-فوری پشیمانا بوستم-بگفتم ماقول(چه بهتر) –بمرداد -وگرنه اوشانه خرج تاقیامت می گردن –دوبو-ویا –تازنده بوم اوشان می تفتک ..(سربارمن)

هتو کی دور وبر اتوبوسا گردسمه یا(میگشتم)-وآخرین لحظات جانکنش(جان دادن) مردم نظاره کودیمیا(میکردم) -بیداما-یک دادو فریاد عجیبی از اون طرف سنگ –خارا کی ماشین به اون برخورد- بوکودابو یا-آیه…بوشاما-نزدیک بیداما- عی تا پیر زناک آه وناله کونا-گویا وای خدا می پا-وای خدا –می کمر-مرا نجات بدهیدا…کمک وای کمک….بوشاما-نزدیک بیداما-فقط اونه پا بشکفته یا….من خون بجوش بامویا-بوگوفتاما-چیا مارجان- کمک لازیم داریا؟!-بوگوفتا خدا تی پیرا بیامرزا-بیایا-مرا راحتا کونا -زاک جان-فکر کونما می پا بشکسته یا….بوگوفتاما-ای ب-چشب الان آیما ترا نجات دهما…؟1مرا لج بیگیفتا از اون جغن جغن. می دیله درون غور غور کودی میا….بگردستاما-دور وپر –عی تا خورمه(خوب) سنگه خوش دست پیدا بوکوداما-بوشاما- اونه نزدیک-بوگفتاما-بگیرا ننه جان-سه چهار بار سنگا-مرا -بزاما-اونه کله پس قفه یا(مخچه)—پدر سوخته همه بمردانا -توچیره زنده عی سی یا…. تو زنده بمانستی (ماندی)یا-کی تا قیامت می تفتک (سربار)بوبوهی یا(باشی)…خلاصه هونایم(اوراهم) بوکوشتاما-بناما بقیه بغل-مردانا-هما آکو(جمع) کوداما-عی جا(یکجا)….عی تا مرداک تقریبا” 50ساله اونم هنوز خوب نمردابو-مرا منت(التماس) کودی یا-یا مرا فارسانا(برسان)-دکتر–یا مرایم بوکوشا-کی ویشتر ازین عذاب نکشه ما..می دیله درون بوگوفتاما-عاوووو -بی پدر- بدبجنس تو-مرا پاستی(زاغ مرا چوب میزدی) شه یا

-کی پیرزناکا- چتو بوکوشتاما…ترا بوبورما-دکتر-تی احوال خوب ببا-بعد-بی شی یا- دادگاه برعلیه من شهادت بدهی یا…. کی من مثلا” مست بوما-یاچیزدیگر….مره ناحق –آو انگاره(شر) بیگیری … سنگا اوساداما-(برداشتم) بطرف اون راه دکفتاما(افتادم)-فاریساما-اونه ورجا-بوگوفتاما-چشم دایی جان-چشب-؟!!!!

-الان بداد تویم رسما-می وظیفه یا-خلاصه دوسه تا با سنگ جوکوفتاما-(کوبیدم)اونه پیشانی یا…وقتی کرا اونه زمه یا(میزدم)-طوری مرا منت کوده(التماس میکرد) یا-چه جور اون روز بفهمستاما(پی بردم)-کی جان چقدر شیرینا…….؟

خلاصه مردانه درون چندتا دور بزاما-باصدای بلند-اوشانا -واپرسما-هووووی دهیچ کس زنده نمانسته یا.. .کسی کمک لازیم نارا….؟!

بیداما-هیچ گب لبه ایی نیا.(سروصدا)…خدا- اون لحظه یک دلی مرا عطابوکودابو-عی تا هندوانه هوندور….؟!(اندازه) خلاصه مرا کم کم فارسانما-بوجور-لب جاده چندتا ماشین جلووا-بیگفتاما-تا اینکی عی تا اتوبوس مرا بشناختا-ترمز بوکودا-اونا سفارش بوکوداما- پلیس راه لوشان یا منجیل می اتوبوس تصادفا-اطلاع بده ها-درست یک ساعت بعد-هوا کم کم- کرا(داشت) تاریکا بوسته یا-بیداما-ماشین پلیس آژیر کشان کرا آیا…؟!(داره میاد) به محض اینکی ماجرایا پلیسه تعریف بوکوداما -ازمن سوال وواپرسی یا-تو چتو زنده بمانستی یا…؟!

منم اونره-برزخا بوستاما-بوگوفتما -چیا-جناب سروان؟!- تو ناراحتی یا-کی من زنده بمانستاما….؟!جناب سروان بوگوفتا-نه آقای راننده ؟!

بوگفتاما-می روزی به دنیا هنوز حواله بویا-من مرا از ماشین پرتا کوداما -بیرون-وگرنه کمک راننده بدبخت ازمن زودتر خورا پرتا کودا-چیره اون زنده نمانستا-واتوبوس صاف بکفتا اونه سر –وزودتر از ماشین فارستی(رسید) یا ته دره-البته له ولورده….؟!

خلاصه مردانا-جابجا بوکودادا-همیه یا شناشایی و هرکس جسدا تحویل اونه خانواده بداعیدا(دادند) -منم بوشاما-زندان4ماه آب خنک بوخورداما -بیمه همه تانه-خسارتا فادایا-منم آزادا بوستاما.. بوشامه می کار سر-البته رانندگی روی تریلی کارخانه سیمان… به نظر شما اگر من اون دونفرا-نوکوشتامی –به عا زودی خلاصی داشتیمه یانه؟!تا قیامت باید اوشانه شل وچلاقی خرجا فادابمه-آدم باید کمی فکر بداره؟!!تازه اوشان شهادت بدابیده–کی من ترمز ناشتی میا-هتو بی ترمز-راه دکفتاما-بطرف تهران=می ترکی بوخانده بو (کارم زار بود)تاقیامت اززندان خلاصی داشتیمه؟! -نه والله

بعداز ازادی از زندان بوشامه کارخانه سیمان لوشان استخدام-بوبامه؟!کارگزینی وقتی از سابقه می کار واقفا بوستا بوگوفتا–معلوما- کی تو راننده ماهری عی سی یا…سی و سه نفر مسافر اتوبوس بمیرا-وتو سالیم بمانی یا-خیلی حرفا…. ؟

بوگفتما درسگه جانی من هیچ شکی نیا؟!!!! بی برو برگرد مرااستخدام بوکودا….قراداد کاری من اجور بو-کی تریلی سیمان باربزایا اوسانما بوبورما-انبار سیمان آستارا و عی تا تریلی خالی اوسانما به طرف لوشان حرکت بوکونما…تریلی خالیا کارخانه بنه هما-تریلی بار بزا وآماده یا–اوسانما به طرف آستارا حرکت بوکونما….؟!=تریلی قبلی یا که اونه با ر خالیا بوسته –اوسانما یاعلی بطرف لوشان ….یعنی کارمن فقط گاز دادن بو-وهرسرویس با عی تا کامیون علیهده رانندگی کودیمیا…درطول رانندگی درجاده بعلت عجله ایی که درکارمن وجود داشته-فسق وفجور وجنایت هم به اوج خودش فارسانی میا؟!مثلا” ماشینهای سواری تلاش کودید ازمن سبقت بگیریدتاجایی کی می ماشین راه شوعی –اوشانه راه ندیمه-هرجایم کی کم آوردیمه-با زدن رهنما سمت چپ اوشانا -علامت داییم کی باید خوشانه سبقتا بیگیرد؟!!!

وقتی که سواری درخط سبقت بو-سرخرا کجا کودیم بطرف اوشان بابغل ماشین جوکفتیمه(می کوباندم) اوشانه ماشینا-پرتاکودیم دره- هرچی مسافر سواری ویشتربو-من ویشتر ازکارخودم لذت بوردمه… .مخصوصا-اگر سرنشین زاک وزوک بداشتابیده… وقتی یم کی اوشانه روانا کودیمه ته دره-پشت فرمان نیم خیز بلندا بوستیم –ته دره یا نیگا کودیم—خاک کی بلند بو-مثل آسبان جاده خاکی چهارنعل بوشد-لذت بوردمه-می دیله درون غرغر کودیمه-چی ایسه-خوایی سرببری-اسا ده راحتا بوستید-گمانم شومه اجل بامابو-شومان کی نهایتا وابیمیرید-هرچی زودتر بهتر-خوشا به سعادت شومان-من اگر کار ناشتیمه-شومه دنبالا آموییم دره –حیف کی می زاکان هیچ کسا نارد….ماشین هایی هم کی برو بود ومرا راه ندایید-گوفتیمه عیب ناره بایید راه شیمی شین –بیشید ولی خدا خدا بوکونید –جایی گیر نوکونید تا من شمرا فارنسم-اگر فانرسام –کی –خوش بحالتان…ولی وای به ان سواری کی –نیش ترمزی بزابیده ومن درطول جاده اوشانا –فارسیمه-وقتی می سبقتا-گیفتما اوشانه جلو-ترمز شدید زه اییم –اوشانه ماشین-شتراق خورده به عقب می تریلی-وداغانا بوسته-منم با خیال جمع گازا گیفتمه وبه راه خودم ادامه ده ییم(میدادم)-آمار درستی نارم کی- چندتا ماشینا-تاودامه دره(انداختم) –ولی تعدادشان قابل توجه بو…….

عی بارهم فارسام هشتپر-پلیس راه مرا ایست بدا-پیادا بوستام–دفترچه ومعاینا نشان بدهم مرا دستبند بزاد.دوروز زندان عی سا بوم نانستیم چی واسی یا؟!روز دادگاه- قاضی مرا بوگوفت-جاده انزلی –مامور پلیس راه ترا ایست بده یا-تو بجای توقف اونا زیر بوکودایی وبوکوشتایی یا-وبه راه خودت ادامه بداعی یا -منم بوگوفتم جناب –هوا بارانی بو-شب سیاه وگاو سیا-من اصلا اونا رویت نوکودام-تصادف هم کی قتل عمد نیه-بعداز15روز–کارخانه اونه-دیه فاده من از زندان آزادا بوستام کسانیکه قبلا” می صابون اوشانه جانا-بوخوردابو-هوای کار دستشان بو وهرگز مرا نزدیکا نوبوستایید-اگرم ازمن سبقت گیفتیده-تا-لوشان توقف نوکودده-حتی اگر اوشانه زاک وزوک از دستشویی واترکسابه(حالت انفجار)………………..؟!

خوب بوبو مرا یادبامو-عی بارهم-درجاده تالش-جلوی – عی تا قهوه خانه ترمز بوکودام –چایی بوخورم-البته تابستان بو-وسط زواله(شدت ظهر)-عی تا پیر زن بیچاره –ازکوه باموبو-به زیر ازشدت تابش آفتاب-خوره پناه بوره-به زیر چرخهای می تریلی-خوره لم دهه-تا-سایه جا-ایزه استراحت بوکونه-هویا خنکی جا خوره چرت زنه-من از قهوه خانه آیم بیرون-ماشینا روشنا کونم-حرکت….اصلا” درمرام من نوبو –ماشین دور وبرا نگاه بوکونم-می آقاجان همیشه مرا سفارش کودی –زاک جان خوایی حرکت بوکونی –تی ماشین دور وبرا نیگاه بوکون-خدای نکرده زاکی زوکی زیر تی ماشین مشغول بازی نوبوهه-ناخبره بوشو زیر چرخ؟!-من گوفتیمه وابدن پدرجان –دوروبر ماشین بمن چی؟!زیر ماشین مگرجای بازیه-آقاجان گوفتی –آخه جغلان بازیگوش-عی سد-ناند چی به چیه-تو مسیولیت داری!! اما می گوش بدهیکار اوحرفان نوبو……….؟!

وقتی من به راه دکفتام-بیدام مردم همه عاووووووووکوند-سویی زند-دوخان وخان –کوند….من خیالم کی –قهوه چی –پوله چایی فاندامه-مرا جخطرا(فراموش)-شویا-بخاطر اونا-کی –مرا دوخاندا-خلاصه محل پاحال نوکودام-طبق معمول گازا بی گیفتام-فارسم پلیس راه آستارا-پلیس قبل از اینکی –بدارم –واچوکست(سوار شد) رکاب جور….

چون می سابقه یا داشتی-اکثرا” معاینه واسی از گیر پلیس گروختمه(فرارمیکردم)-بوگوفتام چی سرکار-دوزد-بیگیفتایی؟!

بوگوفت لش باور بیجیر….خلاصه می یخلارا –بی گیفت- بوبورد-زیر چرخا نشان بدا-عی تا کهنه چادر –شندر ومندره می زیر ماشین-کورپی –مورپی یا-جمعا بوستابو—-پلیس واپرسی؟!

تانی بوگویی-عا-چادر-کمردبد—کی شینا؟!-بوگفتام نه؟!چطومگه؟! بیچاره پیرزناکا-جسدا-تیکه پیکه درطول مسیر من –جمعا کوداد- بجای تابوت-با کیسه کنفی اونا-تشییع جنازه بوکوداد-منم 15روز ویشتر-زندان نوخوفتام-بیمه اونه خسارتا-فادا-ومن به قاضی بوگوفتام-مگر هرکس از عقب بزنه-مقصر نیه؟!

جواب بدا-چیره-چیره!!-بوگفتام هرکسم از عقب بوخوره -خودش مقصره د-جناب…منکه اونا-زیر نوکودام-خودش شاید قصد خودکشی داشتی-اززندگی نازاحت بو—یا اونه زاکان اونا-وادار بوکوداد-بوشو زیر ماشین-خون سری(دیه) فاگیرد؟!

شومان باید اونه زاکان بیگیرید نه مرا—من چندروزی کی زندان دکفتامه(افتاده)-اوشانه جا خسارت فاگیرم !!!!!!!!؟؟

قاضی بوگوفت بوشو تی رویا کما کون –ری-خجالت بکش بی وجدان—اگر دست من بو-بخدا ترا اعدام کودیمه-حیف کی قانون می دس وبالا-دبسته!!!! بوگوفتام –خدا را شکر کی –کاری نتانی می آمرا بوکونی!؟

ازعایا-بجای حسن گاز –اونه-شاگرد ماجرای حسن گازا- ادامه دهه.. عی سال زمستان برف شدیدی بوارسابو-وجاده حسابی یخبندان بو فارسیم کوهیین-راه بندان بو—من پیادا بوستام-هروقت تریلی خواسته از حرکت لاک پوشتی ترمز بوکونه-حسن گاز از شیشه خوکلا تاودایی بیرون وفریاد زه-آحمد-دنده پنج=دنده پنج…دنده پنج هم عی تا کنده بو کی اونا-نه ییم زیر لاستیک چرخ عقب تا ماشین توقف بوکونه…عی روز –درحال دنده پنج گذاری بوم-کی می پشت سر چند تا ماشین تصادف بوکوداد-ومن غرق تماشای اوشان بوم-تونگوراه بندان باز بوسته وحسن گاز بیست سی متر بیشه جلوتربازم واسی ترمز بوکونه -وقتی خواسته توقف بوکونه -هرچی دوخانه احمد دنده پنج -احمد دنده پنج…………………!!

–احمد دنده پنج-من نتانستام مرا به موقع فارسانم-وتریلی عقب عقب حرکت بوکود واصاف بوشو ته دره-وخدامردمه ره رحم بوکودکی اونه پشت سر بیست متر خالی بو-وماشینهای دیگه همه پشت تصادف گیر بوکودابود(کرده بودند)والا داعالمه کی چند تا ماشینا -خومرا-گیلاره ده -(هل میداد) و-بورده بجیر-شایدم -ماشینان جلو گیر بوکودابه-واصلا” ته دره نوشوبه(نمیرفت)اما نه نه…مثل اینکی خدا اون ترافیک و تصادفا-فقط برای حسن گاز تدارک بیدابو-وحسن گازهم طبق معمول قبل از اینکی ماشین فارسه ته در ه –خورا پرتا کونه بیرون –اما-براساس-عی بار- بجستی ملخه-دووار-بجستی-ملخه-بارسوم بدست چرخ وفلکه ای وار(این دفعه) اونه کله-خوره به عی تا سنگ واونه مغز والی بوخه(متلاشی) وعاطو(اینطور) پرونده یه حسن گاز برای همیشه دبسته به

****************

روشن فومنی:مشهد15بهمن1386

یک پاسخ ارائه کنید