خؤتن (خوابیدن) xotən

صرف فعل گیلکی خؤتن/ فارسی خوابیدن

سیاکؤلؤرۊد ٚ گیلکی

 

¤ ماضی ساده (خوابیدم، خوابیدی، خوابید، …)

 مثبت : بۊخؤتم، بۊخؤتی، بۊخؤت، بۊخؤتیم، بۊخؤتین، بۊخؤتن

 منفی : نۊخؤتم، نۊخؤتی، نۊخؤت، نۊخؤتیم، نۊخؤتین، نۊخؤتن

———————————

¤ ماضی نقلی (خوابیده‌)

مثبت: بۊخؤتهٰ‌م، بۊخؤتهٰ‌ی، بۊخؤته، بۊخؤتهٰ‌یم، بۊخؤتهٰ‌ین، بۊخؤتهٰ‌ن

منفی: نۊخؤتهٰ‌م، نۊخؤتهٰ‌ی، نۊخؤته، نۊخؤتهٰ‌یم، نۊخؤتهٰ‌ین، نۊخؤتهٰ‌ن

———————————

¤ ماضی بعید (خوابیده بۊدم، …)

مثبت : بۊخؤته‌بؤم، بۊخؤته‌بی، بۊخؤته‌بؤ، بۊخؤته‌بیم، بۊخؤته‌بین، بۊخؤتن

منفی : نۊخؤته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (خوابیده باشم …)

مثبت : بۊخؤته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نۊخؤته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌خوابیدم، …)

 مثبت : خؤتم، خؤتی، خؤت، خؤتیم، خؤتین، خؤتن

 منفی : نۊخؤتم، نۊخؤتی، نۊخؤت، نۊخؤتیم، نۊخؤتین، نۊخؤتن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌خوابیدم، …)

 مثبت : خؤته نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : خؤته ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : نۊخؤته نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌خوابیدم، …)

مثبت : خؤته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : خؤته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌خوابم، …)

 مثبت : خؤته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : خؤته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌خوابم، …)

 مثبت : خؤسنم، خؤسنی، خؤسنه، خؤسنیم، خؤسنین، خؤسنن

 منفی : نۊخؤسنم، نۊخؤسنی، نۊخؤسنه، نۊخؤسنیم، نۊخؤسنین، نۊخؤسنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بخوابم،  …)

 مثبت : بۊخؤسم، بۊخؤسی، بۊخؤسه، بۊخؤسیم، بۊخؤسین، بۊخؤسن

 منفی : نۊخؤسم، نۊخؤسی، نۊخؤسه، نۊخؤسیم، نۊخؤسین، نۊخؤسن

———————————

¤ فعل امر  : بۊخؤس (بخواب)
¤ فعل نهی : نۊخؤس (نخواب)

یک پاسخ ارائه کنید