خؤردن xordən

 صرف فعل گیلکی خؤردن/ فارسی خوردن

 

¤ ماضی ساده (خوردم، خوردی، خورد، …)

 مثبت : بۊخؤردم، بۊخؤردی، بۊخؤرد، بۊخؤردیم، بۊخؤردین، بۊخؤردن

 منفی : نۊخؤردم، نۊخؤردی، نۊخؤرد، نۊخؤردیم، نۊخؤردین، نۊخؤردن

———————————

¤ ماضی نقلی (خورده) » بۊخؤرده

———————————

¤ ماضی بعید (خورده بۊدم، …)

مثبت : بۊخؤرده بؤم، بۊخؤرده بی، بۊخؤرده بؤ، بۊخؤرده بیم، بۊخؤرده بین، بۊخؤرده بؤن

منفی : نۊخؤرده بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (خورده باشم …)

مثبت : بۊخؤرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نۊخؤرده بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌خوردم، …)

 مثبت : خؤردم، خؤردی، خؤرد، خؤردیم، خؤردین، خؤردن

 منفی : نۊخؤردم، نۊخؤردی، نۊخؤرد، نۊخؤردیم، نۊخؤردین، نۊخؤردن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌خوردم، …)

مثبت : خؤرده دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : خؤرده دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌خورم، …)

 مثبت : خؤرده درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : خؤرده دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌خؤرم، …)

سیاهکلرۊد:

 مثبت : خؤرم، خؤری، خؤره، خؤریم، خؤرین، خؤرن

 منفی : نۊخؤرم، نۊخؤری، نۊخؤره، نۊخؤریم، نۊخؤرین، نۊخؤرن

قاسم‌آباد:

مثبت: خؤرنم، خؤرنی، خؤرنه، خؤرنیم، خؤرنین، خؤرنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بخورم، …)

 مثبت : بۊخؤرم، بۊخؤری، بۊخؤره، بۊخؤریم، بۊخؤرین، بۊخؤرن

 منفی : نۊخؤرم، نۊخؤری، نۊخؤره، نۊخؤریم، نۊخؤرین، نۊخؤرن

———————————

¤ فعل امر  : بۊخؤر
¤ فعل نهی : نۊخؤر

یک پاسخ ارائه کنید