خاخورزا

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: خاخورزا

نیویشتن کس(نویسنده): پرویز فکرآزاد

 ایجرأ: نرگس جوانبخت

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

خأله، اصلن بدبخته بدبخت. جه مئار بدبخت تره.

تی مئارˇ خدا بیامورز، ایتا دعوا ترا کودی، هچین می دیله بکنده بی بختر بو!

گفتیم می زاکا ده نیفرین نوکونیا خاخورا!

دوروسته تو بزایی ولی هه پسر، می جیگر گوشه یه…

یک پاسخ ارائه کنید