خاله مهری ویزا

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: خاله مهری ویزا

نیویشتن کس(نویسنده): نغمه دهقانی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

-آخه مئارجأن!

تی بلأ می سر!

من کی ترأ بۊگؤفتم خألهٰ یأ بۊگۊ از فرودگأه بیرۊن نشهٰ، ترأ بۊگؤفتم…بۊگۊ خۊ گۊشی یأ خأمۊشأ نؤکؤنه.

أخه مئارجان أیأ کی ایران نیهٰ کی…

ای پرکألهٰ جهٰ “خألهٰ مهری ویزأ” بینویشته ؤ ایجرایهٰ “نغمه دهقانیکی ایمشب ایشنأویدی.

نغمه دهقأنی متولد تهرأن ایسه. جه پئر ؤ مئاری رشتی. رشت مئن هم زندیگی بۊکوده ولی جه کوجیکأنی گیلکی گب نزه. پور سألانهٰ دبی زندیگی کۊنه. فیلمساز و نویسنده هم ایسه. خألهٰ مهری ویزأ اولین داستانˇگیلکی دهقأنیه کی اختصأصی، گیلˇقصه ره بینویشته ؤ بخأندهٰ.

یک پاسخ ارائه کنید