خاک بَتِه کلاس ِ سر

مِه و تِه خط نخانِه

تو ایتا فارسی گو

من ایتا کالِ گیلک

هَی ایفاده فُکنی و مَـرَ گی

تو نوأ مجلس ِجأ گب بزنی

آمِه آبرویَ بوری

دال به دال هَی مَـرَ گی

تَه دیگَ

با « پلا سوخته » نیگی تو

مُهره یَ

دِ واسی « مُورخه » نیگی تو

چِره گنجشکَ گی آخر «چی چی نی » …

نوأ لهجه بدأری

تِه کلاس بیجیر آیه !

بفامستم هنَ من

که دِ مِه خط و تِه خط

هچ نخانِه

تِه مَــرَ قارمه قار

چِره تِه ماری زوانَ

کـَـرأ پاک جخترا دی

خاک بَتِه کلاس ِسر !!

 

 

واگردان فارسی :

 

من و تو خط راه مان با هم جور در نمی آید

تو یک فارسی گو

من یک گیلک خالص و ناب

هی افاده می آئی و به من می گوئی

تو نباید در محفل حرف بزنی

تو آبروی ما را می بری

پشت سر هم هی به من می گوئی

باید به ته دیگ پلو

« پلاسوخته » نگوئی

به مُهره نباید

« مورخه » بگوئی

چرا آخر به گنجشک

« چی چی نی » می گوئی …

نباید لهجه داشته باشی

کلاس ات پائین می آید

همین را من فهمیدم

که دیگر خط من و تو با هم

به هیچوجه دیگر نمی خواند

با تو قهرم ، قهر

چرا زبان مادری ات را

داری کاملا” فراموش می کنی

خاک بر سر کلاس آمدن تو !

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید