خونم را ننوش

تی کرده کاران مره کوشه

آخر می خونه اودوشه

نانم کی بوگوفته اَ گبه

دانم چی رنجی بکشه

 

فارسی:

کارهایت مرا می کشد

آخر خونم را می نوشد

نمی دانم این حرف را کی زده

می دانم چه رنجی کشیده

یک پاسخ ارائه کنید