دسانا بائید دس بـه دس فادهیم

آمِـه دیلانا کس بــه کس فادهیم

خولـی رُبّ تورشه آمِـــه روزیگــار

بائیم خنده اَمـرَ خَمَس فادهیم !

 

واگردان فارسی :

 

بیائید دست های ما را در دست های هم بگذاریم

دل های ما را به همدیگر بدهیم

روزگار مان ، مثل رُب آلوچه ی ترش است

بیائیم باخنده روئی ،مربای شیرین انگور بدهیم!

 

یک پاسخ ارائه کنید