خییاره سر درار

اَمان کــی ، کس کسه اَمـــرَ بـراریم

بـــــراری مِـــن ، دِ اَ حــرفـانـا نــاریم

چُطو ببؤست، شومان سبزه خییارید

اَمــان شِمـه خییاره سـر ، دراریم ؟!


واگردان فارسی :


مـا کـه بـا همدیگــر ، مـــثل بــــرادر هستیم

میان برادری مان، دیگر این حرف ها را نداریم

چطـــوری شــــد ، شمـا خـیار سبز هستید

مــا بَـــر ســـر خیـارتـان ، درار هستیــم ؟!


*درار : سوده ی پرنمک چندین گیاه معطر ، مثل پونه و نعناع و خالو واش که همیشه سبز و مرطوب است و با آن خیار و گوجه و بعضی ازمیوه های ترش رامی خورند.

یک پاسخ ارائه کنید