دأن (دادن) Da’n

صرف فعل گیلکی دأن/ فارسی دادن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (دادم …)

 مثبت : بدأم  بدأی  بدأ بدأیم بدأین بدأن

 منفی : ندأم  ندأی  ندأ  ندأیم  ندأین  ندأن

———————————

¤ ماضی نقلی (داده) »  بدئه

———————————

¤ ماضی بعید (داده بودم …)

مثبت : بدأ بؤم /  بدأ بی  / بدأ بؤ /  بدأ بیم /  بدأ بین /  بدأ بؤن

منفی : ندأ بؤم /  ندأ بی  / ندأ بؤ /  ندأ بیم /  ندأ بین /  ندأ بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (داده باشم …)

مثبت : بدأ بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

منفی : ندأ بۊم/ بی/  بۊ/  بیم/  بین/   بۊن

———————————

¤ ماضی استمراری (می دادم …)

 مثبت :  دأم   دأی   دأ   دأیم   دأین   دأن

منفی :  ندأم   ندأی   ندأ   ندأیم   ندأین   ندأن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می دادم …)

مثبت : دأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : دأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می دادم …)

 مثبت : دأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی : دأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (میدم …)

 مثبت : دنم  (danem)  دنی   دنه    دنیم  دنین   دنن

 منفی : ندنم  ندنی  ندنه  ندنیم  ندنین ندنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بدم …)

 مثبت : بدم  بدی  بده  بدیم  بدین بدن

 منفی : ندم  ندی  نده  ندیم  ندین ندن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میدم …)

 مثبت : دأ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : دأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  بدی  (بده)
¤ فعل نهی :  ندی  (نده)

یک پاسخ ارائه کنید