دؤبؤن (در چیزی بودن) dobon

✔️  صرف فعل گیلکی دؤبؤن (فارسی: در چیزی یا در جایی بودن)

صرف ماضی فعل دؤبؤن (بودم، بودی، بود، …):
لنگرۊد:
مثبت: دۊبۊم (dubum)، دبی، دۊبۊ، دبیم، دبین، دۊبۊن
منفی: دننه‌بۊم، دننه‌بی، دننه‌بۊ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بۊن
کلاچای:
مثبت: دؤبؤم (dobom)، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن
منفی: دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن
سختسر:
مثبت: دابام (dābām)، دبی، دابا، بیم، بین، دابان
منفی: دننه‌بام، دننه‌بی، دننه‌با، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بان

مثال:

فلاکسِ دل چایی دابا (=تو فلاکس چایی بود)

 

صرف مضارع فعل دؤبؤن (هستم، هستی، هست، …):
مثبت: درم (dərəm)، دری، دره، دریم، درین، درن
منفی: دننم (dənnəm)، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

مثال:

فلاکسِ دل چایی دره (=تو فلاکس چاییه)

یک پاسخ ارائه کنید