دریا بزه کنده

لاجونی گَب / یک-ته لاجونی مَثَل (ایشتو)

به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیجان

موضوع: یک-ته لاجونی ایشتو/ دربا بَزه کُنده

لاجونئین،وقتی که از یک آدم با تجربه و دنیا بَده، گَب زه دَرَن؛ ایشتو زئنن و گونَن: دریا بَزه کونده مونه!
برگردان فارسی، لاهیجانی ها، آن گاه که در مورد یک آدم با تجربه و دنیا دیده صحبت می کنند، اورا؛ به جوبی تشبیه می کنند که با امواج دریا به ساحل رسیده است.
یعنی با ضربه های امواج دریا آشناست، سختی کشیده است!
کُنده= چوب قطور و حجیم
دریا بَزه= از دل دریا آمده است
امیدوارم همه ما باشندگان هوشمند هستی، یعنی انسان ها، رسم و راه مقاومت در برابر شداید و سختی های گاه و بیگاه زندگی رابیاموزیم و تحربه کنیم.

با مهرو احترام

 

یک پاسخ ارائه کنید