در سوگ زلزله زدگان بوشهری

اَی زمین

ترا دیل آیه

عاشقانَ دیله بَپرکانی

 

برگردان:

ای زمین

چطور دلت می آید

دل عاشقان را بلرزانی

یک پاسخ ارائه کنید