دلور

یکدفاء پَله اونه گَلی میئن گیر کونه! خو خاشع موشته زینه خو سینه‌ی خاشه، گونه: هیکس نیساء یکته آو خوری آو مَه دسادای؟ ! هیکس نیساء یک چکّه آو می پیش بنای؟!

با ای وصف حال اونه چیشم پیش، تَله صدا بو که همه‌جا فیپیته بو! هیکس منّیس اونه پرچین سرا جی جیر بأری! نه، چلک؛ نه توپ، نه تَشر!

پدیدآورنده “هادی غلام‌ دوست”

یک پاسخ ارائه کنید