دنأن (فرو کردن) Danan

صرف فعل گیلکی : دنأن/ فارسی : فرو کردن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

 

¤ ماضی ساده (فرو کردم …)

مثبت : دنأم (danam)  دنأی  دنأ دنأیم دنأین دنأن

منفی : دننأم (danenam)  دننأی  دننأ  دننأیم  دننأین  دننأن

———————————

¤ ماضی نقلی (فرو کرده) »  دنئه

———————————

¤ ماضی بعید (فرو کرده بودم …)

مثبت : دنأ بؤم /  بی  / بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : دننأ بؤم /  بی  / بؤ /  بیم / بین / بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (فرو کرده باشم …)

مثبت : دنأ بوم/ بی/  بو/  بیم/  بین/   بون

منفی : دننأ بوم/ بی/  بو/  بیم/  بین/   بون

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : دنأ دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : دنأ ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : دنأ دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : دنأ ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ ماضی استمراری (فرو میکردم …)

مثبت : دنأم  دنأی  دنأ دنأیم دنأین دنأن

منفی : دنِنأم  دننأی  دننأ  دننأیم  دننأین  دننأن

———————————

¤ ماضی تمنایی (فرو میکردم …)

مثبت : دنأ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

منفی : دنأ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم فرو میکردم …)

مثبت : دنأ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : دنأ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ مضارع اخباری (فرو میکنم …)

 A

مثبت : دننم (danenem)   دننی (daneni)   دننه    دننیم  دننین   دننن (danenen)

منفی : دنننم (danennem)  دنننی (danenni)  دنننه  دنننیم  دنننین دنننن (danennen)

 B

مثبت : دنم  دنی  دنه  دنیم  دنین  دنن

منفی : دننم (danenem)  دننی  دننه  دننیم  دننین  دننن

 

* تذکر : شیوه و نحوه بیان  در رساندن مفهوم تأثیرگذار است.

———————————

¤ مضارع التزامی (فرو بکنم …)

مثبت : دنم (danem)   دنی   دنه    دنیم  دنین   دنن

منفی : دننم  دننی  دننه  دننیم  دننین دننن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم فرو میکنم …)

مثبت : دنأ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

منفی : دنأ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر  :  دنی  (dani) (فرو کن)
¤ فعل نهی :  دننی (daneni)  (فرو نکن)

 

¤ فعل امر  :  دننی  (daneni) (فرو کن)

¤ فعل نهی :  دنننی (danenni)  (فرو نکن)

 

یک پاسخ ارائه کنید