دوبیتی های بهاری

بهاربامو بهار لاله پرور

بنا سرخه کولایا-غنچه خوسر

 

بی دین باغ و بولاغ و جنگل و دشت

بوبوسته ازبهشت جا-بیاختر

 

===========

 

زنه آتش درون سینه -وٌل وٌل

فارسه جان به لب منزل به منزل

 

نوبو امروز وفردا-سهم من–غم!

خدا-دانه-می قسمت بو–ازاول

 

============

 

دع بعدازتو مره—خنده حرامه

ولی غم همدم وغصه غلامه

 

شب و روز جانه ارجان جانه مارجان

بوروش واروش -می ورد کلامه

 

============

 

عی تاداهان هزار تا خنده داشتیم

دماغ چاق و دیله زنده داشتیم

 

بوبوام کو کو تی تی –ازداغ دنیا

عجب شرماشری آینده داشتیم

 

=============

 

مرا مار سیاه بهتر آیه خوش

ازاون ظاهر فریبه- مردنی موش

 

بیرون انسانه وداخل اژدهایه

بب غافل–وابینه سرگوشاگوش

 

=============

 

 

یک پاسخ ارائه کنید