دوچرخه

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: دوچرخه

نیویشتن کس(نویسنده):پرویز فکرآزاد

 ایجرأ: پرویز فکرآزاد

لهجه : رشتی

دیچین واچین(ادیت): فرشید آقامعلی

بۊلوأرˇگیلانˇدؤر زنیم. زنأنه پیش دکفه، من اونی دۊنبال سر.
-بیده‌ئیی تأنی. دۊکتۊر بۊگفته تره خبه. بیدین چی کیفی دأره!

یک پاسخ ارائه کنید