دُرسُفته لوتکا

اَما نیشته داریـم ، دُرسُفتِه لوتکا

تنـــــاتــولا در ِه ، مــــوجانِــــه دریا

نترسیم ، دیل کرا تَرکه آمِـه شین

نانـی سوختانـدره ، آمِـه کویا جا !

 

واگردان فارسی :

 

ما درون قایقی شکسته و سوراخ نشسته ایم

امـــــــواج دریــــــا ، در تــلاطــــــم انــد

نمی ترسیم ، دل مان دارد می ترکد

نمی دانی کجای مان دارد می سوزد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید