دچکسن (چسبیدن) dəchkəsən

صرف فعل گیلکی دچکسن/ فارسی چسبیدن

 

¤ ماضی ساده (چسبیدم، چسبیدی، چسبید، …)

 مثبت : دچکسم، دچکسی، دچکس، دچکسیم، دچکسین، دچکسن

 منفی : دنچکسم، دنچکسی، دنچکس، دنچکسیم، دنچکسین، دنچکسن

———————————

¤ ماضی نقلی (چسبیده) » دچکسه /dəchkəsəm/

———————————

¤ ماضی بعید (چسبیده بودم، …)

مثبت : دچکسه‌بؤم، دچکسه‌بی، دچکسه‌بؤ، دچکسه‌بیم، دچکسه‌بین، دچکسه‌بؤن

منفی : دنچکسه بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (چسبیده باشم …)

مثبت : دچکسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : دچکسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌چسبیدم، …)

 مثبت : دچکسه نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : دچکسه ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : دنچکسه نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می‌چسبیدم …)

مثبت : دچکسه دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : دچکسه دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌چسبم، …)

 مثبت : دچکسه درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : دچکسه دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌چسبم، …)

 مثبت : دچکنم، دچکنی، دچکنه، دچکنیم، دچکنین، دچکنن /dəchkənən/

 منفی : دنچکنم، دنچکنی، دنچکنه، دنچکنیم، دنچکنین، دنچکنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بچسبم، …)

 مثبت : دچکم، دچکی، دچکه، دچکیم، دچکین، دچکن /dəchkən/

 منفی : دنچکم، دنچکی، دنچکه، دنچکیم، دنچکین، دنچکن

———————————

¤ فعل امر  : دچکی (بچسب)
¤ فعل نهی : دنچکی (نچسب)

یک پاسخ ارائه کنید