دکتن (در چیزی افتادن) dəkətən

 صرف فعل گیلکی دکتن/ فارسی در چیزی افتادن

 

¤ ماضی ساده

 مثبت : دکتم، دکتی، دکت، دکتیم، دکتین، دکتن

 منفی : دنکتم، دنکتی، دنکت، دنکتیم، دنکتین، دنکتن

مثال: علی دکت سپاه (=علی افتاد سپاه)

———————————

¤ ماضی نقلی (افتاده) » دکته /dəkəte/

———————————

¤ ماضی بعید (افتاده بودم، …)

مثبت : دکته‌بؤم، دکته‌بی، دکته‌بؤ، دکته‌بیم، دکته‌بین، دکته‌بؤن

منفی : دنکته بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (افتاده باشم …)

مثبت : دکته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : دنکته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

 ———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌افتادم …)

 مثبت : دکته نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : دکته ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : دنکته نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم، می‌افتادم، …)

مثبت : دکته دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : دکته دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم می‌افتم، …)

 مثبت : دکته درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : دکته دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌افتم، …)

 مثبت : دکنم، دکنی، دکنه، دکنیم، دکنین، دکنن /dəkənən/

 منفی : دنکنم، دنکنی، دنکنه، دنکنیم، دنکنین، دنکنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بیفتم، …)

 مثبت : دکم، دکی، دکه، دکیم، دکین، دکن /dəkən/

 منفی : دنکم، دنکی، دنکه، دنکیم، دنکین، دنکن

———————————

¤ فعل امر  : دکی (بیفت)
¤ فعل نهی : دنکی (نیفت)

یک پاسخ ارائه کنید