دکلسن (در چیزی افتادن) dəkələsən

 صرف فعل گیلکی دکلسن/ فارسی در چیزی ریختن [یورش بردن]

 

¤ ماضی ساده (ریخت) » دکلس /dəkələs/

مثال: دیشؤو تۊرِ وا بگنس، هرچی بلۊک دچئه نأبؤ دکلس (=دیروز گردباد زد هرچی بلوک چیده شده بود ریخت)

مثال: وچه‌ٰن دکلسن أمی خؤنه مئن (=بچه‌ها ریختن تو خونه ما)

———————————

¤ ماضی نقلی (ریخته) » دکلسه

———————————

¤ ماضی بعید (ریخته بود) » دکلسه بؤ

———————————

¤ ماضی تمنایی » دکلسه نأبؤ

مثال: أخر بۊتۊن نؤده بی، دیوار دیشؤو دکلسه نأبؤ (=اگر بتن نمی‌کردی، دیوار دیشب می‌ریخت)

———————————

¤ ماضی ملموس (داشت می‌ریخت) » دکلسه دؤبؤ

———————————

¤ مضارع ملموس (داره می‌ریزه) » دکلسه دره

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌ریزه) » دکلنه /dəkələnə/

———————————

¤ مضارع التزامی (بریزه) » دکله

———————————

¤ فعل امر  : دکلی (بریز)
¤ فعل نهی : دنکلی (نریز)

یک پاسخ ارائه کنید