آبــه کَـکَــه زنـــه پَــــر آبــانــه ره

زنــه پَـرپَـر آمِـــه دیـل قـابــانــه ره

اَمان کاوو بکاشتیم شانسا فاندِر

آمِـــه کـــاوو بمانَس رابــانــه ره !

 

واگردان به فارسی :

 

چلچله ی دریایی ، برای خاطر آب ها پر می زند

دل ما به خاطر قاب ها پرپر می زند

ما کا هو کاشتیم ، شانس ما را ببین

کاهوی ما نصیب حلزون ها شد !

 

 

یک پاسخ ارائه کنید