سرزمین گیلان از دیرباز به جهت داشتن رودهای فراوان معروف بوده است. رودها یکی از عمده‌ترین عناصرِ چشم‌انداز و مناظر گیلان محسوب می‌شوند و در مقایسه با دیگر نواحی ایران، بیشترین رود‌ها را در خود جای داده است. در این کتاب شرحی نسبتاً تفضیلی از حوضه‌های آبریز استان گیلان، از شمال به سمت شرق و جنوب ارائه شده است که شامل موقعیت جغرافیایی، مهم‌ترین سکونتگاه‌های انسانی در حوضه، شاخه‌ها و رود‌های آن، ویژگی‌های هندسی حوضه، برخی از مشخصه‌های آبدهی و بارش حوضه‌ی آبریز و در پایان جاذبه‌های طبیعی و انسانی برجسته‌ی آن‌ها است. در این مطالعه اطلاعات تلفیقی مورد توجه بوده و برای هر رودخانه اطلاعات منابع مکتوب مورد مقایسه قرار گرفته است و تا حد امکان با یافته‌های حاصل از بازدید میدانی تصحیح شده است. برای تطبیق اطلاعات رودخانه‌های گیلان پس از شروع مطالعه، مسیر بیشترِ رودهای گیلان مورد پیمایش قرار گرفت.

رودهای گیلان

یک پاسخ ارائه کنید