داستان های گیلکی

در این بخش داستان های گیلکی باز نشر داده شده است. اکثر داستان ها به همراه ترجمه تحت الفظی بعضی لغات یا ترجمه کلی به زبان فارسی می باشند.

زرخال
هادی غلام دوست
بدون ترجمه فارسی
می زبون نچرخه
حسینعلی صادقی‌ سرشت
با ترجمه فارسی
گول فوروش (۱)
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
پیاده رو
پرویز فکرازاد
با ترجمه فارسی
گیلکی یا پاس بداریم
مرتضی پسندیده(کاس آقا)
با ترجمه فارسی
خانم
پرویز فکرآزاد
با ترجمه فارسی
کیشکرت
مسعود پورهادی
بدون ترجمه فارسی
سرنخ
عیس افلاکی
با ترجمه فارسی
دوار
رضا دادرس
با ترجمه فارسی
گول فوروش (۲)
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
صبحانه
پرویز فکرآزاد
با ترجمه فارسی
گول فوروش(۳)
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
حسن زبل
عیسی افلاکی
بدون ترجمه فارسی
انگاره
مسعود پورهادی
بدون ترجمه فارسی
تنهایی
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
بازارمج
پرویز فکرآزاد
با ترجمه فارسی
گول فوروش (۴)
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
الو… آقای فولادی!
مرتضی پسندیده(کاس اقا)
بدون ترجمه فارسی
گول فوروش (۵)
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
همسادان
پرویز فکرآزاد
با ترجمه فارسی
نازنین گذران
پرویز فکرازاد
با ترجمه فارسی
حسن گاز
عیسی افلاکی
با ترجمه فارسی
بادرنگان بو
پرویز فکرآزاد
با ترجمه فارسی
گدابازی داستان
عیسی افلاکی کلده
با ترجمه فارسی
گول فوروش(۶)
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
شربت سولفه
مرتضی پسندیده (کاس آقا)
با ترجمه فارسی
ایتا چاخان
مرتضی پسندیده (کاس اقا)
با ترجمه فارسی
گول فوروش(۷)
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
شمعدانی ها
پرویز فکرآزاد
با ترجمه فارسی
هتو پا ماله دره تا . . .
مسعود پورهادی
بدون ترجمه فارسی
تاسیانی
پرویز فکرازاد
با ترجمه فارسی
نگهبان شب
پرویز فکرازاد
با ترجمه فارسی
نوکوده کار
پرویز فکرآزاد
با ترجمه فارسی
حیکایت
مسعود پورهادی
بدون ترجمه فارسی
گول فوروش(۸)
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
«دریا اوشانان ٚ بویا دیهه»
مسعود پورهادی
بدون ترجمه فارسی
توتام، موتام
هادی غلام دوست
بدون ترجمه فارسی
نقلˇ موسافران
مسعود پورهادی
با ترجمه فارسی
خودا مرا فادا
محمد تقی پوراحمد جکتاجی
بدون ترجمه فارسی
من نانم،من چانم
عیسی افلاکی کلده
بدون ترجمه فارسی
خاخورزا
پرویز فکرآزاد
با ترجمه فارسی
پیلدانه مرغ گرویی
عیسی افلاکی
بدون ترجمه فارسی
دونه چوم
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی
اوهُوی دوز!
انسی خسروی
با ترجمه فارسی
تقاص
مهرداد پیله ور
با ترجمه فارسی