زردی لانه

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: زردی لانه

نیویشتن کس(نویسنده):مهران توحیدی

 ایجرأ: مهران توحیدی

گویش: رستم آبادی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

دایی پِسر اَمِ خانه ایشتی یَبَ.

تَدِ سَر مار بُگوت: ای زَردَی لانانآ “تِلار بُن”مَوال پَلی”بَروازِسَر” بِگَنِن.

کِم باقی یه اَمِ گوشِ سوراخا دَشِن!! ذوق کُنان خندَ امرا یِ تا شیطانِ نِگا همدیگَرا بُکودم! فِرزی پابَم!

یک پاسخ ارائه کنید