زرد َزالی رنگا

َجه من فاگیره

خو جان دوکونه

پاییز

 

برگردان :

رنگ زرد کم رمق را

از من می گیرد

توی جانش می کند

پاییز

یک پاسخ ارائه کنید