زمان ماضی نقلی بعید و ماضی ابعد در زبان گیلکی

⚡️ دو نوع ساخت زمان ماضی در زبان گیلکی وجود دارد که با استفاده از فعل کمکی «دأشتن» ساخته می‌شود. کاربرد این دو نوع ماضی با نوع معمول ماضی نقلی و بعید از نظر تقدم و تأخر زمانی متفاوت است.

 

🔰 به این مثال‌ها توجه کنید:

🔴 نقلی ساده: امۊ ایان’ بؤمۊتأیم

(فارسی: ما اینجاها رو گشته‌ایم )

🔵 نقلی بعید: امۊ ایان’ بؤمۊته دأریم.

(فارسی: ما اینجاها رؤ (قبلتر) گشته‌ایم)

🔴 ماضى بعید: اۊشان سختسر بۊما بؤن.

(فارسى: اۊنا به سختسر اۊمده بۊدن)

🔵 ماضى ابعد: اۊشان سختسر بۊما دأشتن.

(فارسى: اۊنا (قبلتر) به سختسر اۊمده بۊدن)

 

💡 باید توجه داشت که منسوب کردن این زمان‌ها به بعید ؤ نقلى (مخصوصا بعید) به دلیل آشنایى قبلى با این نام‌ها و تطابق ترجمه‌اى به این زمان‌ها از گیلکى به فارسى به دلیل عدم وجودشان در زبان فارسى صورت گرفته  است و می‌توان نام مجزا و دقیق‌ترى براى آن‌ها در گیلکى پیدا کرد.

یک پاسخ ارائه کنید