زن ذلیلان

هَنـی بـی شیله پیلانـا دَرم دوس

بـوسوخـته دیـم و دیـلانا دَرم دوس

طرفداری کودان،وَستی جه مظلوم

تـــومــام ِ زن ذلیـلانــا دَرم دوس !

 

واگردان فارسی :

 

باز هم آدم های بی شیله پیله را دوست دارم

چهره های سوخته و دل های سوخته را دوست دارم

باید از مظلوم طرفداری کرد

تمام زن ذلیلان را ، دوست دارم !

 

 

 

یک پاسخ ارائه کنید