زوانه گیلمی

مجله ی گیله وا ، خایلی زامت بکشه داره، تا اَمان گیلکانا با مازنــدرانی یان موتحد چاکُنه ، هـنه واستی خشگله نامه « گیلماز» چاکوده ببوست. هسا مِه پیشناهاد اَنه کی برای اَنکه گیلکان ودیلمی یان مئنم ایتحادبمانه، هساکی گیلکان تقویم دیلمی و نوروز بل و خایلی چیزانه اوشانا بــه خؤشانه نام بزا دارید! چتویه آمِه زوانه گیلکی یاهسا کی دیلمی یان زوان جه مئن بوشو داره ! گیله وا بـایــه زوانــــه « گیلمی » بینویسه ! یأنی زوانه « گیل و دیلم » تا آمِــــه ایتحاد پابرجا بمانه ! خودایا چی دینی ، فـردا ایدفا بیدائی اصلن گیله وا نام ببوست دیلم وا ! تِه خودا ره من بیمیرم، خودایا قوربان !

یک پاسخ ارائه کنید