زوانه گیلکی

گیلیکَـه جخطــرا دام ، خاک بمِه سر

فارَسی گب سرا دام، خاک بمِه سر

زوانـــه گیلکــی ، گـــولا مــــــانسته

مِــه گـولا پَـــرا دام ، خاک بمِه سر !

 

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

 

گیلیکَه : زبان گیلکی را / جخطرا دام : فراموش کردم /

خاک بمِه سر : خاک بر سر من / فارَسی : زبان فارسی /

سرا دام : ول کردم ، سر دادم / زوان : زبان / گول : گل /

مانسته : مـی مانست / مِـه گــولا : گلـم را ، گل مرا /

پَر پَرا دام : پر پر کردم .

 

 

یک پاسخ ارائه کنید