زِتون‌دارانِ وَر، دفنه عتیقه

زِتون‌دارانِ وَر، دفنه عتیقه
اَمِه جوهر هنو خیلی رقیقه-

که بِنویسَه: اَ کوگاَ چندمین وار-
چُتو نَخبَر فُکُردَس اِی‌دقیقه

برگردان:

کنار درختان زیتون، عتیقه دفن است
جوهرِ ما هنوز خیلی رقیق است-

که بنویسد: این آبادی برای چندمین بار-
چگونه ناگهان در یک‌دقیقه فرو ریخته است.

 

یک پاسخ ارائه کنید