سئب باغ

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: سئب باغ

نیویشتن کس(نویسنده): فاطمه رهبر

 ایجرأ: فاطمه رهبر

لهجه : انزلی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

می دیل خأیه ایتأ سئبˇبأغ بدأشته بیم…

آقاجان کی نتأنه ایتأ دسته أمرأ، مره سئب بیچینه…

خانم فاطمه رهبر متولد۱۳۶۲ بندرانزلی ست. داستان نویسی را از ۱۳۸۵ شروع کرده و یک مجموعه داستان کوتاه بنام” مردها با سلیقه ى خودشان روفرشی نمی خرند”در سال ۱۳۸۹به چاپ رسانده است. او تاکنون چهار داستان گیلکی نوشته.

یک پاسخ ارائه کنید