ساخت مجهول در زبان گیلکی

⚡️ در زبان گیلکی برای ساخت مجهۊل در گۊیش‌های مختلف از فعل کمکی «بؤستن/بؤؤن/بوین/بیین» استفاده می‌شود. (فعلی که فاعل و انجام‌دهندهٔ آن مشخص نیست، مجهۊل نام دارد.)

 

🔰 مثال

+ جملهٔ معلۊم: پئر باغ’ سم‌پاشی بؤگۊد (=پدر باغ را سم‌پاشی کرد)

× جملهٔ مجهۊل: باغ پئرˇ دس سم‌پاشی بؤبؤ (=باغ توسط پدر سم‌پاشی شد)

 

 

⚡️ نکته: در غربی‌ترین گۊیش زبان گیلکی پسوند مجهۊل‌ساز -ex- /أخ/ به فعل افزۊده می‌شود

 

🔰 مثال:

+ جملهٔ معلۊم: ماکان در’ دوست (=ماکان در را بست)

× جملهٔ مجهۊل: در دودخست (=در بسته شد)

 

 

⚡️ نکته: در گۊیش‌های مرکزی زبان گیلکی گاه از فعل وکتن برای ساخت مجهۊل کمک گرفته می‌شود:

 

🔰 مثال:

× مسئله حل وکت (=مسئله حل شد)

یک پاسخ ارائه کنید