سارائی 1

تَــــرَ سارا ، دوخانــدمَـه جــه زاکی

کـــرا بـؤ ستاندوبوم دِ پـاک کــراکی

تِه واستی ، وسکی رایا فاندرستم

ببوسته مِه چومان ، انجیله فاکی !

واگردان فارسی :

سارا ، از زمان کودکی صدای ات کردم

دیگر نزدیک بود ، کراکی شوم

به خاطر تو از بس که چشم به راه ماندم

چشمان من مثل انجیر نارس تو خالی پف کرده شدند !

× انجیله فاکی یا فاکی انجیل : در زبان گیلکی غرب گیلان نوعی اجیر باد کنکی ست ، انجیر بدون شیرابه و غیر مأکول که مثل باد کنک متورم است که با کوبیدن مشت یا لگد می ترکد .

یک پاسخ ارائه کنید