سرپیری-معرکه گیری

عی تاپیرزن-نامسلمان-یهو

سرپیری-عاشقه-سلمانا-بو

اورامس-یهو-اونه پیلا-پسر

خجالت-نه که شی-مگر- پیری-سر؟

بوگوفت-پیرزن توخجالت بکش

اگر راس-گویی -تی زنا-دس بکش

نکا-سنته-آمی -پیغمبره

عذب -جانه-زاک-هرکیه-کافره

ترا-از-عبادت-نوا- بد-بآیه

می زن-خاذی-فردا-سلیمان-آیه

مبادا-پسر-حرف-بی ربط-بگی

می عیبا-اونه ور-عی تاخط بگی

بگو-مار-می شین-خوایا-آینه-چراغ

چورکار-بلد-عیسا-آبدانی باغ

چایی واچی نی-شالی-لسکه زدن

کیوانی یه- ماهر درآش چاکودان

النگو وانگشتر-ازاون-نخوا

مبادا-سلیمان-پشیمان-بوخا

—————————-

 

باورد-اونه ره-چن تا-آیه دلیل

پسر-منترا-بوست-زاروزلیل

بیدی-مار-کرا-بی قراری-کونا

تافردا-ره-لحظه شماری کونا

بیچای-نقشه خوماره-بیچاره ره

عی تا-چاره-اون-آبو-انگاره ره

بوشو پیرزن-نصفه شب چون-بخواب

اونه-دست وپایا-دبست-باطناب

باضین-تاودا-اندر-میان-ذبیل

بوگوفت-خوب بنیش-کرا-شیم-اردبیل

سلیمان-بو-ترک وپیرزن گیلک

عی تا-گلابی-قوچ-عی تا-انجیلک؟!

 

ذبیلا-پسر-چانا-گیفت-راه-دکفت

تاجنگله-وسط-فارستی-واکفت

والاهانی برشاخه یه-مازودار

بکشه-تافردا-هویا-انتظار

—————————-

سزای یه-عروسه-نود-ساله یه

اونه حجله-خرسانه-پاچاله یه؟

————————–

 

پسرچون بوشو-پی یه-خوکاروبار

عی تاخرس-بامو-ازدرونه-گومار

بویه-آدمی دوبو-خرسه-دماغ

بیدی-درزبیل-لقمه-چله-چاق

بامچه-بچرخانی پیلا-ذبیل

کی-قند-آبابو-پیرزناک-دیل

یقینا”-بوگوفت-کی -سلیمان-بامه

عروس بوردنه-بادیل وجان بامه

ولی گب نزنه-خجالت-کشه

داماد-باسکوت-اونه-نازا-کشه

سلیمان-ذبیلا-فقط-چرخانه

عروسا-مثه-لیلی-گرگردانه؟!

خیالش-کی-ماسگا-سلیمان-عیسا

نانستی-کی اون-خرسه-لاس ولوسا

———————————-

بوگوفت-توآیی -عا-ذبیله-درون؟!

مرا ازذبیل-خواهی-بوردان بیرون؟!

بیدی-هیچ خبر-ازگب ولب-نیه

سلیمان-خبردار-زمطلب-نیه

 

زبیله-تانا-خرس پاره-بوکود

عروسه-دوتا-پاتانا-دم-دوکود

عیسه خرسه-خصلت-درآغاز-کار

والیسه-کف-دست وپای -شکار

اجور-عاجزابوخه-تا-ازفرار

خالا-خرسه-دوستی ببه برقرار؟!

*********************

ذبیله تانه-خرس پاره بوکود

عروسه دوتا پاتانه-دم دوکود

پیرزن-خوره-غش بوکود-خنده جا

دهئی-خرس اونه-پایا-گیجا-گیجا……..؟!

بوگوفت ای سلیمان-بجانه-تی مار

نوکون-باعروس-شوخی یه-ناگوار

وانال-اوله زندگی بد-بگم

عروسی یه-داغا-تی دیل به نهم

بیدی باز-کرا والسه بدجوری

اونه-حوصله سربامو-هیواری

بوگوفت-ای سلیمان-دعیوس-پدر؟!

می پاتانا-فاکلاشی-آخرچقدر؟

پیرزن بوکود-غورغور و-اون والشت

سرآخر-بیچاره-ذبیلا-وامشت

بوکودغش ذبیله-درون-یخ بوکود

اونه لب ولوچه-کنار-کخ بوکود

 

اورا-خرس سر-فوبابو-گرمه-آب

بزا-برگوماران-تولوپ وتالاپ

بوشو-چون-بوشه-ملا-مانده-کوله

به شاخه-ذبیل خوردی تولوتلو؟!

********************

اونه زاکه-دیل-خانه-صد-ره-بوشو

می مارا-فیشادام-می آبرو-نوشو؟!

بوشو-نصفه شب-مازوداره-پالی

بیدی-مارکرا-جان-دهه-خالخالی

باعارد-حانه-خومارا-با-احترام

بنا-پیرزناکه-سنگه تمام

اونه-پا-تانا-هم-توساکوپ-بنا

واسی-بعدازونم-خضاب وحنا

 

بوگوفت جانه-زاک-من دبیجا کودیم

چقد-خوب بو-تی حرفا-گوشا-کودیم؟!

نی گی رم-سرپیری-دع-معرکه

وانالم-بهکفه-زمین-تی چکه

نگردم- درآینده-دنبال مرد

اجور-مرداکه-جانا-بی گیره-درد

تی پیرا-بیامرزه-زاک-جان-خدا

چهل سال-وانلشت-هرگز-می پا

همه خواستگارانا -ردا-دخیم

چی خرسه سلیمان-چی خوکه کریم؟!

***************

روشن فومنی:فومن-دیماه-۱۳۷۹

 

 

یک پاسخ ارائه کنید