“سنجاقک‌ها را نکشید”

نشا
پا بسرا کودن
خیابانا
خیابان
دوبارده
سمساک ^ بویا دیهه
سم
ساک
“چی چی لاسانا
نو
کو
شید”
*
بوگوفتد:
واگردید
نوگوفتد:
کویا
با
پاروخاش ^ ایزگیرا
فلاکانیم
“نوکوشید
چی چی لاسانا”
*
دؤ
وه سنگ ^ بستانا
تش/
تشتایی
ارخ برخ
اوران
” چی چی لاسانا
نوکوشید”
*
اسا
تا
هسا
دوارستان ^ گؤره رابه
“چی چی لاسانا
نوکوشید”
*
گرمش
گورخانه
برق ^دم
چی چی لاسان ^ چکه پر.

برگردان:

“سنجاقک‌ها را نکشید”

#شمس_لنگرودی

نمی‌شود خیابان را نادیده گرفت (از رویش پرید)
خیابان/ دوباره/ بوی زهم می‌دهد/ بوی/ زهم
“سنجاقک‌ها را نکشید”
*
گفتند:/ برگردید/ نگفتند:/ کجا /باید/ دوده‌های انباشته شده/ روی شانه‌ها را/ تکاند
“نکشید/ سنجاقک‌ها را”
*
می‌دود/ روی سنگفرش‌ها/ اتش/ تشنگی/ برق سایه کسی از دور/زیر و رو شدن خاک
“سنجاقک‌ها رانکشید”
*
اینک/ سنگینی شرابه‌های/ تا اکنون گذشته‌ها
“سنجاقک‌ها را نکشید”
*
بادگرم / اسمان غرنبه / رعد
دست و پا زدن سنجاقک‌ها

یک پاسخ ارائه کنید