سوال ضمیمه در زبان گیلکی

گاهی‌اوقات در زبان فارسی برای گرفتن تأیید گفته‌های خود از جانب شنونده یا خواستن نظر او، در آخر جمله‌ی خبری از جملات کوتاه پرسشی «مگه نه» و «اینطور نیست» استفاده می‌شود که به اصطلاح بدان “سوال ضمیمه” (در اینگیلیسی: question tag) می‌گوین. در زبان گیلکی این وظیفه بر عهده فعل «نیه» است. چند مثال:

 

🔵 ایمروزِ هوا دیروزِ جا سردتره، نیه؟
(فارسی: هوای امروز از دیروز سردتره، اینطور نیست؟)

 

🔵 تی پئر بانک کار کؤنه، نئه؟
(ف: پدرت بانک کار می‌کنه، مگه نه؟)

 

🔵  تی پئرِ نام عیسی با، نیأ؟
(ف: اسم پدرت عیسی بود، این‌طور نیست؟)

یک پاسخ ارائه کنید