سوفال

بد جایی واکاشتی تی اغوزهبام سفالی

سیمکا* !

وا سوفاله جا

تی رویه کمه کونیم

گیلان جانه خانانه بامه سر

 

*سیمکا به مانند سماور و سیتکا (چراغ زنبوری) واژه ای روسی می باشد و به معنی حلب و شیروانی است که متاسفانه جای سفال های زیبا را بر بام های خانه های گیلان و مازندران اشغال کرده!

 

ترجمه فارسی سفال:

بد جایی گردوی خود را کاشتی

سیمکا!

باید با سفال

روی تو را کم کنیم

بر یام خانه های گیلان جان

یک پاسخ ارائه کنید