سیبل

گیله قصه : چأرمین گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: سیبل

نیویشتن کس(نویسنده): معبود

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

مَردکه یِ تریاکی می ویسین قانون دُوُن بُوبُو!! بُوتَم :از کُئُوره تشخیص بَدای مُو تریاکیئم ؟ بوته از تی سیبیل

یک پاسخ ارائه کنید