سگ سا زش کار

ئی روز مرا رحیم سگ فتورکس

(یکروز سگ رحیم-بمن حمله کرد)

به سر- دی نی بوم-می دیلای بترکس؟!

(من توحال خودم بودم-نزدیک بود-ذهره ترک بشوم )

به تاختا- گی فتام- کی مرا- نی گیره

(دویدم تا مرا گاز نگیرد)

کشکی بزا- می دنبالا -بدو-وس؟!

(سگ شیر شد و بسرعت تمام دنبالم دوید)

بیدام کرا-خوره -می -لنگ و-پاچا

(دیدم نزدیک است لنگ و پاچه مرا بخورد)

یهو می جا سر-بوکودام پساقوس

(فورا”-سرجام میخکوب شدم)

سگ بفهمس کی الکی بو می تاخت

(سگ متوجه شد که ترسم ریخته)

عقل و شعوره -سگی اش -اورامس

(با همه سگی اش اوضاع را سنجید)

خورا- بزا-به کوچه- علی چپ

(خودش را به کوچه علی چپ زد)

لوتیس کنان -بامو -مرا -دوارس

(کمی ازمن فاصله گرفت-و دوان دوان از من جلو زد)

جلوتر از من -سرادا-هرزه -لاو

(وقتی از دسترس من دور شد-بنای عوعو کردن را گذاشت )

یانی-کی -باتو-نوبوما-فلانکس

(یعنی که از همان اول منظورم تو نبودی )

 

یک پاسخ ارائه کنید