شأسن (توانستن) sha:sən

 صرف فعل گیلکی شأسن

 

¤ ماضی استمراری » شأس /sha:s/

مثال: دیرۊ واران بؤ نشأس کار گۊدن (=دیرۊز بارۊن بۊد می‌شد کار کرد)

———————————

¤ ماضی التزامی » شأسه‌بۊ /sha:sə-bu/

مثال: أخر شأسه‌بۊ، انجام دنیم (=اگر بشه [اگر شدنی باشه] انجام می‌دیم)

———————————

¤ مضارع حالت۱ » بشئه /bəshe/

مثال: تمیزِ بارء سر بنی دئه بشئه (=میوه‌های تازها رؤ سر بذار بشه دید [قابل دیدن باشه])

———————————

¤ مضارع حالت۲ » شأنه /sha:nə/

مثال: ایمرۊ هۊا خۊبه شأنه کار گۊدن (=امرۊز هوا خۊبه می‌شه کار کرد)

یک پاسخ ارائه کنید