شؤؤن (رفتن) Sho’on

 صرف فعل گیلکی شؤؤن/ فارسی رفتن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

تذکر: حالت‌های A حالت نوشتاری و حالت‌های B حالت‌گفتاری هستند.

ۊ (u)

ؤ (ow)

 

¤ ماضی ساده (رفتم …)

 مثبت : بؤشؤم  بشئی  بؤشؤ  بشئیم  بشئین  بؤشؤن

 منفی : نؤشؤم  نشئی  نؤشؤ  نشئیم  نشئین  نؤشؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (رفته است) »  بؤشه

———————————

¤ ماضی بعید (رفته بودم …)

مثبت : بؤشؤ بؤم /  بؤشه بی  / بؤشؤ بؤ /  بؤشه بیم /  بؤشه بین /  بؤشؤ بؤن

منفی : نؤشؤ بؤم /  نؤشه بی  / نؤشؤ بؤ /  نؤشه بیم /  نؤشه بین /  نؤشؤ بؤن

 ———————————

¤ ماضی التزامی (رفته باشم …)

مثبت : بؤشؤ بۊم/  بؤشه بی/  بؤشؤ بۊ/  بؤشه بیم/  بؤشه بین/  بؤشؤ بۊن

منفی : نؤشؤ بۊم/  نؤشه بی/  بؤشؤ بۊ/  نؤشه بیم/  نؤشه بین/  بؤشؤ بۊن

———————————

¤ ماضی نقلی مستمر ?

مثبت : بؤشؤ دأرم/  دأری/  دأره/  دأریم/  دأرین/  دأرن

منفی : بؤشؤ ندأرم/  ندأری/  ندأره/  ندأریم/  ندأرین/  ندأرن

———————————

¤ ماضی ابعد ?

مثبت : بؤشؤ دأشتم/ دأشتی/ دأشت/ دأشتیم/ دأشتین/ دأشتن

منفی : بؤشؤ ندأشتم/ ندأشتی/ ندأشت/ ندأشتیم/ ندأشتین/ ندأشتن

———————————

¤ ماضی استمراری (میرفتم …)

 مثبت :  شؤم   شی   شؤ   شیم   شین   شؤن

منفی :  نؤشؤم   نشی   نؤشؤ   نشیم   نشیم   نؤشؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (میرفتم …)

 مثبت : شؤ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : شؤ ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نؤشؤ نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم میرفتم …)

مثبت : شؤ دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : شؤ دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 

———————————

¤ مضارع اخباری (میرم …)

 مثبت : شۊنم  شینی  شۊنه  شینیم  شینین  شۊنن

 منفی : نؤشۊنم  نشینی  نؤشۊنه  نشینیم  نشینین  نؤشۊنن

 

———————————

¤ مضارع التزامی (برم …)

 مثبت : بۊشۊم  بیشی  بۊشۊ  بیشیم  بیشین  بۊشۊن

 منفی : نۊشۊم  نیشی  نۊشۊ  نیشیم  نیشین  نۊشۊن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میرم …)

 مثبت : شؤ  درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : شؤ دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 

———————————

¤ فعل امر  :  بؤشۊ (برو)
¤ فعل نهی :  نؤشۊ  (نرو)

یک پاسخ ارائه کنید