شربت سولفه – داستان

دیشبا کی خیلی سرما بوخوردابوم ،کامپیوتر جولوو نیشتابوم هی خوس کودِمه ، مِه سینه دَخار دَخار کودان دوبؤ . زناک مِه شین ایتا بوشقاب بپخته شلغم با ایتا چنگال اونه دورون باورده مِه ور بنأ و بوگوفت :

اَ شلغمَ بوخور تِه سینه یا چاکُنه مِه ره هَتو شلغمَ خوردان دوبؤم ، کامپیوترا فاندرستن دوبوم .

زناک مَرَ بوگوفت : شربت ِ سینه یَم نها ، خَئی تِه ره باورم ، اونه سرَ بوخوری ؟

بوگوفتم : باور . چن دقه ببوسته شربت ِ سینه یا باورده مِه ور کامپیوتر ِجولوو بنأ ، بوشو مِه ره قاشوق باوره . من کی مِه حواس کامپیوتره ور نهابؤ ، شربت درا وازاکودم ، اونا خالی یا کودم چنگال ِ دورون،ایدفا بیدام مِه شولواره جولوو هتو خؤ ره هیستی هیستی کنه ! زناک مِه شین قاشوق به دس فاره سا ! آی خاک عالم به مِه سر…

واگردان لوغات گیلکی به فارسی :

دیشبا کی : دیشب که / بوخوردابوم : خورده بودم / جولوو : جلو ، پیش / نیشتابوم :

نشسته بودم / خوس کودِمه : سرفه می کردم / مِه : مال من / دَخار دَخار کودان

دوبؤ :داشت خارش می کرد / زناک مِه شین : همسرم / ایتا : یکی /باورده مِه ور بنأ:

آورد پیش من گذاشت / چاکُنه : درست می کند / مِه ره : برای خودم ، برای من /

هَتو : همین طور / خوردان دوبوم : در خوردن بودم / فاندرستن دوبوم : در حال نگاه

کردن بودم / مَرَ : من را ، مرا ، به من/ نها : موجود است / خَئی تِه ره باورم : می

خواهی برای ات بیاورم / اونه سرَ بوخوری : روی آن بخوری / باور : فعل امر آوردن ،

بیاور /چن دقه ببوسته : چند دقیقه شد / باوره مِه ور : آورد نزد من / بنأ : نهاد ،

گذاشت /باوره : بیاورد /نهابؤ : نهاده شده بود / وازا کودم : باز کردم / ایدفا بیدام :

یک دفعه دیدم ، ناگهان دیدم / هَتو خؤره : همین طور برای خودش / هیستی

هیستی کنه : تر و خیس شده است ، احساس خیس بودن کردن / فاره سا :

فرارسید /دس : دست / به مِه سر: برسرم ، روی سر من .

یک پاسخ ارائه کنید