شعر 8-3

دِ
درد نارم/ ایژگره ببه
سرانده ایژگژه یم
مرا/
جخترا شو/
کی یم.

برگردان:

دیگر
درد ی ندارم/فریاد شود
فریادی بی سرپناهم
فراموش کرده ام/
کیستم.

یک پاسخ ارائه کنید