شعر 3-3

من
تام بزه
واهیل
جومجوم دیل
تی را مخته سر
تی پا ماله’ وامختن‌درم!
تره خاطر ایسه؟
تی دس پنجه‌یان آرا
می ارسویا پاکا گودی؟
تره خاطر ایسه؟
می گبا دوما گیفتی
خنده گودی؟
توُ بوشویی…
دیل خوشی تی پوشت سر
من
هتو
تی رامخته سر
تی پا ماله’ وامختن‌درم!

 

برگردان:

من/در سکوت/سرگردان/مضطرب/در مسیر راه تو/پی رد پایت می‌گردم!/یادت هست؟ /با انگشت‌های دستت/اشک‌هایم را پاک می‌کردی؟/پی حرف من را می‌گرفتی/می‌خندیدی؟/تو رفتی…/ دل خوش‌ها هم پی تو رفتند/من/هم‌چنان/در مسیر راه تو/پی رد پایت می‌گردم!/

 

یک پاسخ ارائه کنید