شعر 3-3

جخترا دائن نتانم
ایتا دس مرا ورخ زنه
باد ِبانان
باد ِ رافا نئسده
باد
باد
هیست ِ بیجیکانا
دیواران ِ پوشت
تاچه زئن دره/
ویچه
بیدقانا
دونیا ووه دیزا
فزه
انار ِ شوش ِ نوک

جخترا دائن نتانم
سر دی یا
کی
سفر ِ راسر واپرشته نها.
چره بادا
سواوک نزئم؟

برگردان:

فراموش نمی‌توانم بکنم/ دستی ورقم می‌زند
بادبادک‌ها/ منتظر باد نمی‌مانند
باد
باد/ صورتحساب‌های خیس را/ پشت دیوارها/ می‌چیند
پرچم‌ها را برمی‌چیند/جفت بریده نوزاد دنیا را/ می‌اویزد به نک ترکه‌ی انار.
فراموش نمی‌توانم بکنم/ نردبانی را/ که/بر سر راه سفر افراشته است.
نمی‌دانم چرا/باد را نیازمودم؟

یک پاسخ ارائه کنید