شعر 4-1

پت‌بزه ٚ کؤگا
پس‌دکفته ٚ گۊلاز
پتا تامتؤلی…
گۊماران ٚ گۊمگۊمه
ورجینا ناجه
جیجاکی…
تۊشکه ٚ بزه لافندان ٚ خۊشک ٚ خۊس!

واکۊده‌کۊر
واکۊده‌کۊر
واکۊده‌کۊر!

برگردان :

آبادی کرم‌ خورده/افتخارِ عقب ‌افتاده/سکوتِ الکن…/نجوای[متوهم] خارزاران/ حسرتِ بریدن‌ها[زدودنِ بوته‌های خارِ خودرو]/زخمی…/سرفهِ خشکِ طناب‌های گره ‌زده/کسی که خودش را به ندیدن می‌زند/کسی که خودش را به ندیدن می‌زند/کسی که خودش را به ندیدن می‌زند!

 

یک پاسخ ارائه کنید